EuroSong Wiki
Advertisement

1. Zasady ogólne.

1.1. Regulamin przedstawia zasady udziału w Konkursie EuroSongs. Użytkownik akceptuje go z chwilą rejestracji.

1.2. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie Polski.

1.3. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia. Dopuszcza się udział osób młodszych, na tzw. "okres próbny".

1.4. Użytkownik nie może publikować:
a\ tej samej treści wiele razy (spamować),
b\ przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik otrzymał aprobatę Administracji),
c\ treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową,
d\ treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go.
Na wszystkich serwisach EuroSongs (tj. strona, facebook, wiki) obowiązuje również całkowity zakaz publikowania odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd., również w sposób niebezpośredni (linki do stron zawierających w/w).

1.5. Zabrania się reklamowania oraz zachęcania do wzięcia udziału w innych konkursach muzycznych. Złamanie tego punktu grozi ostrzeżeniem, a w dalszym przypadku dyskwalifikacją i usunięciem z konkursu.

1.6. Uczestnik może korzystać tylko z jednego konta. W przypadku złamania tej zasady, zostanie usunięty.

1.7. Użytkownicy mają prawo do przedstawienia własnych pomysłów na Konkurs (tj. zmian, udoskonaleń). Nie mogą one jednak łamać Regulaminu EuroSongs. Zmiany te będą rozstrzygane za pomocą głosowania (ankiety) lub przez decyzję Administracji Konkursu.

1.8. Aby móc uczestniczyć w Konkursie EuroSongs, konieczne jest dołączenie do grupy konkursowej na Facebooku.

2. Konkurs.

2.1. Do udziału w Konkursie dopuszczonych zostało 196 państw (patrz: Regulamin, punkt 7.1.d/)

2.2. Jeden półfinał odbywa się w momencie, gdy do danej edycji przyjęto od 27 do 30 zgłoszeń.
a\ zapewnione miejsce w finale ma TOP10 z poprzedniej edycji (w przypadku, gdy któreś z tych państw nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje kraj z kolejnego miejsca: 11, 12, 13, itd.),
b\ do finału awansuje dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów.
c\ w przypadku dyskwalifikacji uczestnika finałowego, jego miejsce zajmuje kolejno: kraj z 11. Miejsca w półfinale, w przypadku 2 dyskwalifikacji – kraje z miejsc 11 i 12, itd.

2.3. Dwa półfinały odbywają się w momencie, gdy do danej edycji przyjęto od 31 do 40 zgłoszeń.
a\ zapewnione miejsce w finale ma tylko zwycięzca poprzedniej edycji (w przypadku, gdy takie państwo nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje kraj z kolejnego miejsca),
b\ do finału awansuje po dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów z każdego półfinału.
c\ w przypadku nieoddania głosów przez zwycięzcę poprzedniej edycji (lub osoba, o której mowa w punkcie 2.3.a\ Regulaminu), do finału awansuje także kraj z 11. Miejsca półfinału, w którym zagłosować powinien gospodarze edycji (lub osoba, o której mowa w punkcie 2.3.a\ Regulaminu). W przypadku, gdy gospodarz głosuje w obu półfinałach, do finału wchodzą oba kraje, które zajęły miejsca 11. w obu półfinałach.

2.4. Gdy do danej edycji przyjęto powyżej 41 zgłoszeń odbywają się dwa półfinały.
a\ zapewnione miejsce w finale ma TOP5 z poprzedniej edycji (w przypadku, gdy któreś z tych państw nie wyśle zgłoszenia, jego miejsce w stawce finałowej zajmuje kraj z kolejnego miejsca: 6, 7, 8, itd.),
b\ do finału awansuje po dziesięć państw z najwyższą liczbą punktów z każdego półfinału.
c\ w przypadku niezagłosowania któregoś z krajów TOP5 poprzedniej edycji, do finału awansuje identyczna liczba krajów znajdujących się pod kreską tego półfinału, w którym kraj z TOP5 głosował.

2.5. Uczestnik może zmienić kraj, który sobie zarezerwował tylko przed wysłaniem prawidłowego zgłoszenia.

2.6. Uczestnik, który nie odda głosów w terminie (niezależnie od tego, czy jest głosowanie półfinałowe, czy finałowe), mimo wzięcia udziału w danej edycji (wysłał zgłoszenie) - zostaje zdyskwalifikowany.

2.7. Jednokrotne nieoddanie głosów łączy się z zamrożeniem udziału uczestnika w następnej edycji. W przypadku organizacji rund półfinałowych:
a\ gdy uczestnik nie odda głosów w półfinale, ale odda w finale - ma prawo wystartować w następnej edycji,
b\ gdy uczestnik nie odda głosów zarówno w półfinale, jak i w finale - zostaje zamrożony jego udział w następnej edycji.

2.8. Po zakończeniu edycji, każdy uczestnik (poza zwycięzcą poprzedniej edycji) obligatoryjnie bierze udział w wyścigu po kraj na zasadach rezerwacji państwa. Może ponownie wybrać państwo, którego był managerem podczas wcześniejszej edycji, o ile jest wolne.

2.9. Zabrania się rezerwacji państwa bez zgłaszania się w edycji. Brak wybranego utworu po uprzedniej rezerwacji państwa w dwóch edycjach z rzędu skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie na jedną edycję.

3. Kontakt z Administracją.

3.1. Aby móc uczestniczyć w Konkursie, należy zarezerwować kraj w wyznaczonym czasie za pomocą szybkiej rezerwacji państw (pierwsze 7 minut edycji) lub standardowego formularza.

3.2. Aby wziąć udział w edycji, każdy uczestnik musi najpierw zarezerwować państwo. Następnie uczestnik wysyła zgłoszenie i udostępnia je również na grupie facebookowej pod odpowiednim postem z edycją. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
a\ nazwę wykonawcy (zapis w alfabecie łacińskim z dozwolonymi znakami diakrytycznymi),
b\ nazwę utworu (zapis jw.)
c\ link do propozycji na Youtube,
d\ dowód na pochodzenie artysty.

3.3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wysłania poprawnych głosów.
a\ głosy muszą zawierać punktację w skali eurowizyjnej w kolejności od 12 w dół (tj. 12, 10, 8, ... 3, 2, 1).
b\ nie można głosować na siebie.

4. Piosenka i reprezentant.

4.1. Zabrania się zgłaszania:
a\ utworów, które brały udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, a także w narodowych preselekcjach do tego konkursu,
b\ utworów, które brały udział w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci i w narodowych preselekcjach do tego konkursu,
c\ coverów,
d\ sampli i wszelkiego rodzaju przeróbek,
e\ utworów, które brały już udział w EuroSong lub EuroSongs (z wyłączeniem piosenek, które pojawiły się w preselekcjach),
f\ utworów prezentowanych w komercyjnych stacjach radiowych lub/i telewizyjnych stacjach muzycznych (tj. Eska, Radio ZET, RMF FM, Złote Przeboje, Eska TV, VIVA Polska, MTV Polska, 4FUN.TV); dotyczy to również wszelkiego rodzaju przeróbek i remixów, które prezentowane były w wyżej wymienionych stacjach radiowych i telewizyjnych,
g\ piosenek, które prezentowane były w polskich programach muzycznych typu Must Be The Music (piosenki własne). Ideą tego konkursu jest poznawanie nieznanych (szerokiej publiczności) piosenek i artystów.

4.2. Dopuszcza się wersje instrumentalne piosenek oraz utwory acapella wykonywane przez jednego artystę lub zespół.

4.3. Dopuszcza się współczesne interpretacje tradycyjnej muzyki ludowej.

4.4. Utwór konkursowy nie może przekraczać 6:00 minut. Nie ustalono najmniejszego limitu czasowego.

4.5. Utwór, który zgłaszamy może pochodzić tylko ze strefy, w której znajduje się nasze państwo.

4.6. Publikowanie piosenek oraz artystów biorących udział w preselekcjach przed rozpoczęciem nowej edycji jest niedopuszczalne, tak samo w przypadku wyborów wewnętrznych. Nie można również publikować zdjęć z teledysków oraz tekstów piosenek. Złamanie tego zakazu równa się z dyskwalifikacją.

4.7. Ten sam wykonawca nie może być reprezentantem dla dwóch lub więcej państw w trakcie jednej edycji.

4.8. Dopuszcza się zgłaszanie artystów, którzy stale mieszkają i tworzą w kraju ze strefy muzycznej, do której należy uczestnik, a nie mają obywatelstwa tego kraju. W przypadku, gdy artysta posiada korzenie (przynajmniej jedno z rodziców musi mieć pochodzenie) również można go zgłosić.

4.9. W trakcie trwania okresu preselekcyjnego, nie ma możliwości zmiany raz wybranego utworu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy utwór jest niezgodny z Regulaminem Konkursu.

4.10. W przypadku, gdy ten sam artysta (lub piosenka) został zgłoszony przez wielu użytkowników, pierwszeństwo ma osoba, która zgłosiła się jako pierwsza.

5. Głosowanie.

5.1. Poprawne głosy należy wysłać w wyznaczonym do tego celu czasie.

5.2. Głosowanie jest obowiązkowe.
a\ uczestnicy głosują wyłącznie w półfinałach, w których się znajdują,
b\ w przypadku jednego półfinału, obowiązkiem głosowania w półfinale objęci są wszyscy uczestnicy danej edycji (zarówno finaliści, jak i półfinaliści),
c\ w przypadku dwóch półfinałów, zwycięzca poprzedniej edycji oddaje głosy w obydwu półfinałach, jeżeli liczba uczestników obu jest równa; w przypadku nierównej liczby krajów w obu półfinałach, zwycięzca poprzedniej edycji głosuje w tym "mniej licznym".
d\ w przypadku dwóch półfinałów, gdy liczba uczestników w półfinałach jest różna, zwycięzca poprzedniej edycji oddaje głosy w półfinale z mniejszą liczbą uczestników,
e\ obowiązkiem głosowania w finale objęci są wszyscy uczestnicy danej edycji (także ci, którzy do finału nie awansowali).

5.3. Uczestnik posiada tylko jedną możliwość głosowania w trakcie finału, jak i półfinałów. Po wysłaniu głosów, nie ma możliwości ich modyfikowania.

5.4. Niedostarczenie głosów w wyznaczonym do tego celu terminie, będzie wiązało się z dyskwalifikacją oraz przyznaniem ostrzeżenia. Otrzymanie pięciu ostrzeżeń związanych z niedostarczeniem głosów skutkuje wydaleniem z konkursu.

5.5. Zabrania się w przewidzianym okresie konkursowym ujawniania oddanych głosów na poszczególne państwa. Wszelkiego rodzaju spekulacje związane z przebiegiem głosowania lub sugerowanie przyznania punktów jest kategorycznie zabronione i będzie podlegało karze.

6. Preselekcje.

6.1. Każdy uczestnik EuroSongs ma prawo do organizacji otwartych preselekcji. Poprzez preselekcje rozumie się przedstawienie wybranych w temacie (maksymalna liczba określona punkcie 6.3. Regulaminu) i wyłonienie z nich swego reprezentanta; w przypadku dyskwalifikacji zwycięskiego utworu reprezentantem zostaje utwór, który zajął miejsce 2, itd.

6.2. Format preselekcji, system głosowania oraz sprawy organizacyjne dotyczące preselekcji nie mogą łamać Regulaminu EuroSongs. Uczestnik organizujący preselekcje ma obowiązek przedstawić zasady głosowania oraz sposób liczenia głosów w preselekcjach.

6.3. Liczba utworów biorących udział w preselekcjach nie może przekroczyć 4.

6.4. Piosenki, biorące udział w preselekcjach muszą być zgodne z Regulaminem EuroSongs.

6.5. Preselekcje należy przeprowadzić w przewidzianym okresie czasu, wyłącznie w grupie na Facebooku pod postem z nową edycją. Publikowanie piosenek biorących udział w preselekcjach, przed rozpoczęciem okresu preselekcyjnego jest zabronione.

6.6. W trakcie trwania okresu preselekcyjnego, nie ma możliwości zmiany piosenek, biorących udział w preselekcjach. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy któryś z utworów jest niezgodny z Regulaminem Konkursu.

6.7. Zwycięzca preselekcji zostaje reprezentantem kraju, nie ma możliwości jego zmiany. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podczas preselekcji dojdzie do remisu. Wówczas ostateczna decyzja o wyborze reprezentanta należy do organizatora preselekcji.

7. Nagrody i kary.

7.1. Zwycięzca poprzedniej edycji:
a\ ma możliwość organizacji kolejnej edycji Konkursu w swoim kraju,
b\ ma zagwarantowany udział w finale kolejnej edycji,
c\ otrzymuje 12 punktów do klasyfikacji ogólnej,
d\ ma możliwość wyboru kraju:
- spośród krajów należących do EBU EuroSongs - do ok. 15 minut po ogłoszeniu wyników i rozpoczęciu wyścigu po państwa,
- spośród krajów spoza EBU - czas na wybór ma ograniczony do rozpoczęcia głosowania.

7.2. Notoryczne nieprzestrzeganie Regulaminu stanowić będzie podstawę do nałożenia kary wg przewidzianego systemu kar.

7.3. Administrator ma prawo nałożenia kary na użytkownika nagminnie utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie Konkursu, w tym również uniemożliwianie pracy Administracji i naruszania zasad netykiety.

7.4. Przewidziany system kar:
a\ upomnienie (trzykrotne upomnienie powoduje dyskwalifikacją na jedną edycję),
b\ dyskwalifikacja na jedną edycję,
c\ dyskwalifikacja na trzy edycje,
d\ odebranie państwa,
e\ ostrzeżenie,
f\ całkowite usunięcie z grupy bez możliwości powrotu,
g\ udostępnienie danych uczestnika organom ścigania.

7.5. Ostrzeżenie znika po upływie jednego roku. Nie dotyczy to osób zbanowanych.

7.6. W sytuacjach wyjątkowych, Administrator może anulować nałożone na użytkownika kary.


8. Postanowienia końcowe.

8.1. Powyższy Regulamin został stworzony na podstawie wcześniej obowiązujących zasad. Wszystkie zmiany w nim zawarte zostały uzgodnione z uczestnikami EuroSongs i przez nich zatwierdzone.

8.2. Wszelkie kwestie sporne oraz kwestie nieporuszone w Regulaminie rozstrzygane będą indywidualne w trybie pilnym przez Administrację Konkursu.

8.3. Użytkownicy mają prawo do zmiany poszczególnych punktów w Regulaminie. W tym celu należy zgłosić uwagi do Administracji.

8.4. Zmiany w Regulaminie wprowadzone zostaną od kolejnej edycji, przypadającej po zatwierdzeniu zmiany. Wyjątek stanowią sytuacje nadzwyczajne, kiedy Administrator może wprowadzić zmianę w trybie pilnym.

8.5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu muszą być poinformowani o każdej zmianie.

8.6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Konkursu, w grupie na Facebooku, jak i na wiki.

Advertisement